Zgłoszenie

Zaznacz jeśli otrzymał/a Pani/Pan zaproszenie w wersji drukowanej

Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pan/i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora – TE Lokomotywa, w celu realizacji Pana/Pani zgłoszenia.
Potwierdza Pan/i, że jest świadomy/a praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej - poniżej.

UDZIAŁ w wydarzeniu Gala Bohaterów jest NIEODPŁATNY. Serdecznie jednak zachęcamy Państwa do wsparcia Funduszu Stypendialnego Lokomotywy choćby przysłowiową złotówką.

Z Funduszu opłacamy czesne grupie kilkudziesięciu dzieci, które kształcą się w naszym projekcie.

Na potrzeby funduszu stypendialnego jest dedykowane konto:
BZWBK 52 1090 1098 0000 0001 2022 4513
Wszystkie przekazywane TE Lokomotywa darowizny, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 26. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18. 1 ustawy o podatku od osób prawnych, Dz.U. 2014 poz. 1328 ze zm.

Naszym Darczyńcom oferujemy też pomoc w działaniach promocyjnych, wizerunkowych i udział w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Za wszelkie wsparcie składamy serdeczne dzięki.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa, ul. Obrońców Westerplatte 17/1, 81-706 Sopot, NIP: 586-224-25-77, KRS:0000334537. Z Administratorem można się kontaktować poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: administrator@lokomotywa.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Obrońców Westerplatte 17/1, 81-706 Sopot.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: obsługi zgłoszenia na wydarzenie: GALA BOHATERÓW
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa TE Lokomotywa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: administrator@lokomotywa.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Obrońców Westerplatte 17/1, 81-706 Sopot.
4. Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo, jak to jest niezbędne, tj.:
- do momentu zakończenia procesu zgłoszenia na wydarzenie: GALA BOHATERÓW
- do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu zgłoszenia na wydarzenie: GALA BOHATERÓW
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Informujemy również, że:
6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.